Примопредавање на гувернерска позиција фото: Д. Митрески

    11
    Примопредавање на гувернерска позиција фото: Д. Митрески
    Примопредавање на гувернерска позиција
    фото: Д. Митрески