Нон-пејпер: Суштинската основа на Договорот за решавање на спорот со Грција 2

17

Спомениците изградени во рамки на проектот „Скопје 2014“, што ја отсликуваат хеленската култура како историско и цивилизациско наследство на светот, ќе го добијат тој епитет, се наведува во нон пејперот во кој МИА имаше увид.

Споменикот В„оин на коњ“ ќе се преименува во „Александар Македонски“, нема уривање на споменикот бидејќи останува како симбол на пријателството меѓу двете држави – Македонија и Грција.

Во нон пејперот се нагласува дека „нема да се срамиме спомениците да ги нарекуваме со нивното вистинко име – Александар Македонски е Александар и дел од светското наследство“.

Остануваат кодовите МК и МКД, додека регистерските таблички не се дел од меѓународна кодификација и ќе го следат духот на Договорот.

Во нон-пејперот се вели дека Владата во Скопје има законско право да преговара и склучува меѓународни договори.

Согласно тоа, правната основа за водење на преговорите за надминување на разликата е опишана во резолуцииите на Советот за безбедност на Обединетите нации 817 (1993) и 845 (1993), како и членот 5, став 1 од Времената спогодба од 13 септември 1995 година, ратификувана во Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 48 од 12.11.1995), според кој „страните се согласија да ги продолжат преговорите под покровителство на генералниот секретар на ОН согласно резолуцијата 845 (1993) со цел постигнување спогодба во однос на разликата опишана во таа резолуција и во резолуцијата 817 (1993).

Согласно член 23, став 2 од Времената спогодба, “Времената спогодба ќе остане во сила се додека не биде надмината со конечна спогодба…”

Воедно, согласно член 3, став 2 од Законот за склучување, ратификација и извршување на меѓународни договори, меѓународни договори во име на Република Македонија може да склучува и Владата на Република Македонија, со кои се уредуваат прашања од области, кои претставуваат предмет на регулирање на таа Спогодба.